You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Barnrättsinitiativet - Childrens Rights Initiative - Socialt arbete med barn i Jamaica

Översikt
  • Var? Mandeville
  • Placering? Child Rights Initiative (CRI)
  • Min roll? Arbeta för barns rättigheter
  • Krav? Ditt modersmål är engelska.
  • Boende? Värdfamilj
  • Hur länge är jag där? Från två veckor
  • När kan jag åka? När som helst, du bestämmer!

Child Rights Initiative (CRI) är ett projekt som arbetar kombinerat utifrån de fyra kategorier av barns rättigheter som UNICEF utarbetat. Dessa fyra områden är rätten till säkerhet, utveckling, överlevnad samt att vara delaktig och respekterad. Projektet riktar sig främst mot barnens sociala behov och jobbar direkt mot dem samtidigt som vi använder oss till fullo av våra volontärers kompentens.

De volontärer som är intresserade av att få erfarenhet inom socialarbete, psykologi, sociologi eller olika typer av stöd och familjerådgivning är särskilt lämpade för detta projekt. Ingen tidigare erfarenhet krävs för att delta men de som redan genomför universitetstudier i ett ämne som kopplar till vårt arbete är till extra hjälp.

Volunteer in social work for the child's rights initiative in Jamaica

Rättigheten till deltagande innebär barns rätt att fritt uttrycka åsikter och att ha inflytande i frågor som berör deras sociala, ekonomiska, religiösa, kulturella och politiska liv. Deltaganderättigheter omfattar rätten att uttrycka åsikter och höras, rätt till information och frihet att tillhöra de grupper barnet själv väljer.
Projects Abroad  i Jamaika samarbetar med Rotary Club of Mandeville för att etablera EarlyAct-grupper. EarlyAct är en service som finns på skolor och är öppen för elever från åldrarna 5 till 13 år. EarlyAct ger unga studenterna möjlighet för att få en ökad medvetenhet och kunskap om sitt samhälle och världen.

Våra volontärer är ansvariga för att samordna och leda verksamheten i grupperna och se till att planerade projekt äger rum. Vissa aktiviteter kan utföras utanför den ordinarie skolveckan och våra volontärer måste kunna engagera sig fullständigt i deltaganderättighetskomponenten i CRI.

Överlevnadsrättigheter fokuserar på de mest grundläggande och viktiga förutsättningar som är nödvändiga för ett barns överlevnad. Detta omfattar rätten till mat, husrum och rent vatten. Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet genom programmet för utveckling genom hälsa och utbildning (PATH) driver detta program. PATH är ett delvis statligt finansierat program som ger stöd till fattiga och utsatta familjer. Vi fokuserar på att arbeta med barn från födsel upp till slutförandet av gymnasiet.

Volontärerna arbetar tillsammans med en lokal socialarbetare och hjälper till med att skriva rapporter, utredningar och gör bakgrundsbedömningar, hembesök samt skolbesök.

Utvecklingsrättigheter innefattar rätten till formell utbildning, primärvård, fritid, rekreations- och kulturella aktiviteter samt information om dessa rättigheter. Projects Abroad arbetar med Mico Child Assessment and Research in Education (CARE) centrumet för dessa aspekter av projektet. Programmet syftar till att ge specialundervisning till skolbarn med olika problem som påverkar deras lärande. De tjänster som erbjuds inkluderar psykologisk och pedagogisk bedömning, rådgivning, workshops och seminarier för föräldrar och lärare samt tal och språkutvärderingar

Våra volontärer hjälper till med intervjuer av föräldrar, gruppbedömningar, observation av psykologiska och pedagogiska bedömningar, sammanställning av rapporter samt planering och genomförande av workshops och seminarier.

Säkerhetsrättigheter innebär att skydda barnet mot alla skador och faror för fysisk, sexuell, känslomässig och psykisk misshandel, barnarbete, våld och alla former av utnyttjande. Organisationen som har huvudansvaret för detta område är Child Development Agency (CDA).

Volunteer teaching children fro the child's rights initiative in Jamaica

CDA är resultatet av en sammanslagning mellan Children Services Division, the Adoption Board och Child Support Unit. CDA ansvarar för att ordna adoptioner, fosterhem, ge rådgivning och stöd till familjer, återanpassning i familjer och annan fallhantering.

CDA syftar till att skydda barn från olika risker genom förespråkande av barnets rättigheter och förbättra allmänhetens medvetenhet om barns rättigheter.

Våra volontärer arbetar tillsammans Children’s Officer för att hjälpa till med att samla in och dokumentera information från nya klienter och ta emot rapporter om möjlig barnmisshandel, försummelse och fall där barn blivit övergivna. Frivilliga kan också hjälpa till med undersökande fältarbete, rådgivning, gäller planering och fallhantering.

Andra uppgifter kan inkludera deltagande domstolsframträdanden med en Children’s Officer på uppdrag av olika barn, förbereda rapporter och hjälpa till med andra allmänna administrativa uppgifter och kontorsarbete.

Volontärer som deltar i detta projekt under endast två veckor eller en månad fokuserar på ett av de ovanstående fyra områdena. Deltar du 2 månader eller längre så är det möjligt att få erfarenhet från flera olika områden. För att arbeta med detta projekt måste ditt modersmål och första språk vara engelska.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲